avatar 1.73 1.47
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 25.99 60.12
avatar 0.00 0.00
avatar 0.25 51.48
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00