avatar 0.00 -0.55
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

tui

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00